ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΕΚ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής :
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ                                                                                                                                                                                                   (€/tn)
1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 17 01 07 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02                                                                 . 7,80 €
2 ΣΥMΜΕΙΚΤΑ AΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝIΣΕΩΝ

17 09 04 17 09 04, 17 02 01                                                                                                                                             10,80 €
3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17 05 06 17 05 06                                                                                                            1,90 €
ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 17 05 06 17 05 06
4 ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ 17 05 04 17 05 04                                                                                                                        1,90 €
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 17 03 02Α 17 03 02
5 ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΕΤΡΑ 17 01 01 17 01 01 10 13 14                                                               2,50 €
ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 17 03 02Β 17 03 02
6 ΣΥΜΜΙΚΤΑ (ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΕΤΡΑ ) 17 01 02 17 01 02, 17 01 03, 01 04 13                5,00 €
7 ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛEΓΕΝΤΑ (ΜEΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ)17 01 11, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,40 €

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΝΚΕ : PIREOS BANK  GR 2601717690006769116215261

Παρακάτω θα βρείτε το απαραίτητο έντυπο που συνοδεύει τα απόβλητα καθώς και τις εισφορές που καταβάλλουν οι διαχειριστές. Το έντυπο διατίθεται σε τριπλότυπο μπλοκ από τα γραφεία της ΣΑΝΚΕ αλλά μπορείτε και να το τυπώσετε μόνοι σας.

Έντυπο παρακολούθησης
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Νέες χρεώσεις