ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

27 Ιουλίου 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής :
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ                                                                                                                                                                                                   (€/tn)
1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 17 01 07 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02                                                                 . 7,80 €
2 ΣΥMΜΕΙΚΤΑ AΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝIΣΕΩΝ

17 09 04 17 09 04, 17 02 01                                                                                                                                             10,80 €
3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17 05 06 17 05 06                                                                                                            1,90 €
ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 17 05 06 17 05 06
4 ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ 17 05 04 17 05 04                                                                                                                        1,90 €
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 17 03 02Α 17 03 02
5 ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΕΤΡΑ 17 01 01 17 01 01 10 13 14                                                               2,50 €
ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 17 03 02Β 17 03 02
6 ΣΥΜΜΙΚΤΑ (ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΕΤΡΑ ) 17 01 02 17 01 02, 17 01 03, 01 04 13                5,00 €
7 ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛEΓΕΝΤΑ (ΜEΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ)17 01 11, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,40 €

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

Νέες χρεώσεις