ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΕΚ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (€/tn)

1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

17 09 04

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02

7,80 €

17 01 07

2

ΣΥMΜΙΚΤΑ AΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝIΣΕΩΝ

17 09 04

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11

10,80 €

3

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ

17 09 04

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 04 07

21,00 €

4

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

17 05 06

1,90 €

ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

17 05 08

5

ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ

17 05 04

1,90 €

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

17 03 02

6

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

17 01 01, 10 13 14

2,50 €

ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

17 03 02

7

ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ

17 01 02, 17 01 03, 01 04 13

5,00 €

8

ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛEΓΕΝΤΑ (ΜEΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ)

17 04 11, 17 02 02, 17 02 03,

17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,

17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,

17 04 07

0,40 €

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΝΚΕ : PIREOS BANK  GR 2601717690006769116215261

Παρακάτω θα βρείτε το απαραίτητο έντυπο που συνοδεύει τα απόβλητα καθώς και τις εισφορές που καταβάλλουν οι διαχειριστές. Το έντυπο διατίθεται σε τριπλότυπο μπλοκ από τα γραφεία της ΣΑΝΚΕ αλλά μπορείτε και να το τυπώσετε μόνοι σας.

Έντυπο παρακολούθησης
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων