ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΕΚΚ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕΚΚ είναι οι κατασκευαστές ή οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι προμηθευτές προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και ο κύριος του έργου.

1.Για ιδιωτικά έργα, να υποβάλει στην αρμόδια πολεοδομία σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης (0.2% επί του προϋπολογισμού για έργα εκσκαφών και 0,5% για έργα κατεδαφίσεων)
2. Για Δημόσια έργα, να υπάρχει όρος στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, είτε όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου.

3.Να συμβάλλεται με κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς.

4.Να καταβάλει το τέλος επεξεργασίας στο σύστημα.

5.Να υποβάλει τη βεβαίωση παραλαβής στην πολεοδομία για να του επιστραφεί η εγγυητική επιστολή ή να την υποβάλει στην επιβλέπουσα το έργο αρχή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΕΚΚ

1. Να διαθέτουν:

  • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων όσον αφορά στην συλλογή και μεταφορά
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

2. Να έχουν συμβληθεί με ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

3. να διευκολύνουν την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανα−κύκλωση των κατασκευαστικών υλικών

4.να μεταφέρουν σε τακτά διαστήματα τα ΑΕΚΚ και να τα παραδίδουν σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόμους

5. Να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά που συνοδεύουν τα ΑΕΚΚ.

ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ

1. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από ιδιωτικά και Δημόσια έργα.
2. Στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων
3. Απόβλητα από περίσσεια σκυροδέματος.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

1. Τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (αρθρ.2 ΚΥΑ 13588/725/20060)
2. Τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από βιομηχανικές και άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνες ουσίες.
3. Απόβλητα από εργασίες εξόρυξης ,επεξεργασίας κλπ μεταλλευτικών πόρων ,βιομηχανικών ορυκτών , λατομικών προϊόντων.
4. Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανεπεξέργαστα στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε συλλέκτης-μεταφορέας ΑΕΚΚ ,ή άλλος οικονομικός παράγοντας ή επιχείρηση ,που ασκεί δραστηριότητα κατά παράβαση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν2939/01,όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 3854/2010 και το Ν 4042/12 (φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή 3.000έως 60.000€) καθώς και κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες ειδικότερες διατάξεις.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έντυπο εδώ.

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu