ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (€/tn)

1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

17 09 04

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02

7,80 €

17 01 07

-

2

ΣΥMΜΙΚΤΑ AΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝIΣΕΩΝ

17 09 04

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11

10,80 €

3

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ

17 09 04

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 04 07

21,00 €

4

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

17 05 06

-

1,90 €

ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

17 05 08

-

5

ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ

17 05 04

-

1,90 €

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

17 03 02

-

6

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

17 01 01, 10 13 14

-

2,50 €

ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

17 03 02

-

7

ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ

17 01 02, 17 01 03, 01 04 13

-

5,00 €

8

ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛEΓΕΝΤΑ (ΜEΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ)

17 04 11, 17 02 02, 17 02 03,

17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,

17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,

17 04 07

0,40 €

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

 

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu