ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

ΣΑΝΚΕ Όροι & Προυποθέσεις Σύμβασης για Εργασίες Μικρής Κλίμακας

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 

Με την καταχώριση στοιχείων στην παρούσα πλατφόρμα δηλώνονται υπεύθυνα (βάσει του ν. 1599/1986) τα κατωτέρω.

  1. Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή, η δε ακρίβειά τους έχει ελεγχθεί και βεβαιώνεται τόσο από τον κύριο του έργου όσο και από τον επιβλέποντα μηχανικό αυτού.
  2. Εφόσον κληθούν από τη ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ, είτε ο κύριος του έργου είτε ο επιβλέπων μηχανικός αυτού, θα προσκομίσουν εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα αιτούμενα στοιχεία/έγγραφα που αφορούν τη δήλωση ποσοτήτων ΑΕΚΚ του έργου.
  3. Ο ιδιοκτήτης του έργου και ο επιβλέπων μηχανικός αυτού δηλώνουν υπεύθυνα ότι για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου έχουν συνεργαστεί με αδειοδοτημένους διαχειριστές, που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ενδεικτικά ν. 2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 κ.λπ.) για τη νόμιμη λειτουργία τους.
  4. Η καταβολή της χρηματικής εισφοράς θα γίνει από τον ιδιοκτήτη του έργου αυτού εντός 7 ημερών από την ολοκλήρωση του έργου και αφού έχει εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής, με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ που θα τους υποδειχθεί.

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων η ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ δεν υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση παρακολούθησης του αποβλήτου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του παραγωγού των ΑΕΚΚ, δύναται δε, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και να ενημερώσει κάθε αρμόδιο εποπτικό φορέα για τη σχετική παράβαση.

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu