Σύμβαση Διαχειριστη ΑΕΚΚ για Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για τη συμπλήρωση σύμβασης παραγωγού, παρακαλούμε για την αποστολή των παρακάτω στοιχείων/εγγράφων στο info@sanke.gr

Α) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:

  1. Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας ή έδρα επιχείρησης, ΤΚ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνα επικοινωνίας)
  2. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) σε pdf, με υπογραφή-σφραγίδα μηχανικού.
  3. Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.)

Α) ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:

  1. Στοιχεία εταιρείας (Όνομα επιχείρησης, έδρα/διεύθυνση/ΤΚ, ΑΦΜ/ΔΟΥ, Τηλ. επικοινωνίας, Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου)
  2. Σύμβαση/Ανάθεση του έργου
  3. Τεχνική Μελέτη/Προυπολογισμός έργου