Σύμβαση Διαχειριστή ΑΕΚΚ για Εργασίες Μικρής Κλίμακας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη σύμβαση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Στοιχεία Παραγωγού
2) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) σε pdf, με υπογραφή-σφραγίδα μηχανικού.
3) Τεχνική έκθεση

Συμπληρώστε και υποβάλετε τα στοιχεία σας μέσω της φόρμας που ακολουθεί(μην ξεχάσετε να αποδεχτείτε τους όρους και τις προυποθέσεις).
Εκτυπώστε τη σύμβαση που θα δημιουργηθεί αυτόματα με τη συμπλήρωση της φόρμας.
Μονογράψτε την και υπογράψτε την τελευταία σελίδα, τόσο της σύμβασης, όσο και του παραρτήματος.
Μέσω της φόρμας αρχείων σύμβασης που θα βρείτε αμέσως μετά τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας, παρακαλώ αποστείλετε μας την υπογεγραμμένη σύμβαση, το Σ.Δ.Α. & τη Τ.Ε.
Ανεβάστε το αρχείο της υπογεγραμμένης σύμβασης από τον Διαχειριστή ΑΕΚΚ, ώστε να λάβει υπογραφή και από τη ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.
Η σύμβαση θα σας αποσταλεί υπογεγραμμένη στο email που θα δηλώσετε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ

Εταιρεία     Ιδιώτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΑ