ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για τη Νομοθεσία που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης, αλλά και των διαχειριστών ΑΕΚΚ:

Ν.2939/2001
Ν.3854/2010 (Τροποποίηση Ν.2939/2001)

Ν.4496
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οικ.129043/4345/8-7-20119 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ)
KYA 50910/03
N.4030/2011
N.4042/2012
ΟΔΗΓΙΑ 2008-98-ΕΚ

N.4280/14 ΑΡΘΡ 52 ΠΑΡ 4

Ν.4495/2017  (προστασία δομημένου περιβάλλοντος)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΑΝ)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΑΝ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2019 (ΕΟΑΝ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2020 (ΕΟΑΝ)

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΔΑ:7Κ4Χ46Ψ8ΟΖ-7Ξ5