ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ», εδρεύουσα στη Χαλκίδα, επί της οδού Ιατρίδου, αρ. 8, η οποία αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων από Εκσκαφές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (εφεξής «Εταιρεία»), με προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, σας καλεί να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») και να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, μέσω του ιστοτόπου μας www.sanke.gr. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και σεβόμαστε απολύτως το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, επενδύσαμε χρόνο και πόρους για την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το Μάιο του 2018 και τον εθνικό εφαρμοστικό νόμο 4624/2019.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@sanke.gr ή τηλεφωνικά στα σταθερά τηλέφωνα 22210400738

1. Εισαγωγή.

1.1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τους λόγους και τους τρόπους, με τους οποίους η Εταιρεία μας συλλέγει, επεξεργάζεται, αποκαλύπτει και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, τους λόγους που τηρεί τα δεδομένα, το είδος των δεδομένων που επεξεργάζεται, το χρονικό διάστημα που αποθηκεύει τα δεδομένα και τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που υιοθετεί.

1.2. Εφαρμογή της Πολιτικής Απορρήτου.

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία ή προς όφελος των οποίων λαμβάνονται πληροφορίες.

1.3. Ιστοσελίδα που δεν απευθύνεται σε ανηλίκους.

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα. Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

2. Βασικές Έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»), πλέον της παρούσας Πολιτικής.

Για την καλύτερη κατανόηση της Πολιτικής, σας παραθέτουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

2.1. Προσωπικά Δεδομένα.

2.1.1. Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση, σε αριθμό ταυτότητας, αριθμό πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμό άδειας οδήγησης, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας όπως διεύθυνση IP (Internet Protocol), ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.1.2. Στα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνεται καμία πληροφορία που, από μόνη της, δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει ως ένα συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα (λ.χ. ανωνυμοποιημένες πληροφορίες), καθώς και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για στατιστικούς σκοπούς.

2.2. Επεξεργασία.

2.2.1. Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου τυγχάνουν επεξεργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για την κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων.
 •  Για την ενημέρωση σχετικά με τις συμβάσεις και τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες.
 • Για την τιμολόγηση των έργων και εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όσον αφορά το προσωπικό που απασχολεί η Εταιρεία, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και ειδικότητας (προσλήψεις, απολύσεις – παραιτήσεις, μισθοδοσίες, αξιολογήσεις, εταιρικές επικοινωνίες κλπ).
 • Για την εύρυθμη συνεργασία της Εταιρείας με τους συνεργάτες της, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
 • Για τη διαχείριση θεμάτων συνεργασίας με προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, υπεργολάβων και λοιπών συνεργατών, μέσω σχετικών συμβάσεων ή πρόσθετων πράξεων.
 • Για την ανταπόκριση σε αιτήματα ελεγκτικών αρχών και τη διαχείριση από το νόμο προβλεπόμενων απαιτήσεων και ελέγχων.
 • Για την διαχείριση παραπόνων των πελατών, συνεργατών ή προμηθευτών.
 • Για διαχείριση δευτερευουσών υπηρεσιών όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, ο έλεγχος εισόδου στους χώρους της Εταιρείας.
 • Για ενημέρωση του κοινού για τις προσφερόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων ενημερωτικών δράσεων, μέσω ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω λοιπών ενεργειών πάσης φύσεως.
 • Για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας (ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες κλπ.)
 • Για την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων / προγραμμάτων προς το προσωπικό.
 • Για τη διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων (μέσω της νομικής υπηρεσίας).
 • Για τη διαχείριση λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
 • Όταν το υποκείμενο επικοινωνεί με την Εταιρεία απ’ ευθείας, μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω αγγελιών που έχει αναρτήσει σε άλλες ιστοσελίδες ή στον τύπο, για μια θέση εργασίας αποστέλλοντας το βιογραφικό του.

2.2.2. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την: α) ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της ιστοσελίδας, ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας, β) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και την κατάρτιση συμβάσεων, γ) την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του υπεύθυνου επεξεργασίας, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS), και δ) εν γένει τη βελτίωση των παρεχομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας υπηρεσιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παρούσα.

2.2.3. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που δεν θεωρούνται. Πληροφορίες που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως συγκεκριμένο πρόσωπο χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς και μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτους κατά την κρίση της.

2.2.4. Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λ.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

2.2.5. Όταν αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλετε, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.2.6. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα αξιολόγησης, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλετε, και συγκεκριμένα, το ονοματεπώνυμό σας.

2.2.7. Δεν συλλέγεται η διεύθυνση IP (Internet Protocol). Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική σας τοποθεσία.

2.2.8. Εάν δεν απαιτείται από το νόμο, η Εταιρεία δεν θα λάβει τη συγκατάθεσή σας πριν συλλέξει από τρίτους προσωπικά σας δεδομένα. Αντίθετα, θα υποτεθεί ότι έχετε παράσχει προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο αυτή αποκτά τέτοιες πληροφορίες.

2.2.9. Καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για να τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.

2.3. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται στα άρθρα 6 παρ. 1 και 9 του ΓΚΠΔ.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ιδίως, δυνάμει των εξής νόμιμων βάσεων:

 • Συγκατάθεση (άρ. 6 § 1 περ. α’ ΓΚΠΔ)
 • Εκτέλεση σύμβασης (άρ. 6 § 1 περ. β’ ΓΚΠΔ)
 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (άρ. 6 § 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ)
 • Διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων μας (άρ. 6 § 1 περ. δ’ ΓΚΠΔ)
 • Εκτέλεση υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (άρ. 9 § 2 περ. β’ ΓΚΠΔ)
 • Θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεων (άρ. 9 § 2 περ. στ’ ΓΚΠΔ)

2.4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

2.4.1. Ενδεικτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση και διεκπεραίωση των συμβάσεων έργου (λ.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, επάγγελμα, υπογραφή), την τιμολόγησή των συμβάσεων έργου, την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, τη συνεργασία με προμηθευτές – λοιπούς συνεργάτες, την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού δελτίου / newsletter προς τρίτους, τη λειτουργία κάμερας βιντεοεπιτήρησης για λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών κ.ο.κ..

2.4.2. Όταν ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λ.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

2.4.3. Όταν ο χρήστης αποστέλλει μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλει, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.4.4. Όταν ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα αξιολόγησης, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλει, και συγκεκριμένα, το ονοματεπώνυμό του.

2.4.5. Δεν συλλέγεται η διεύθυνση IP (Internet Protocol). Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή του χρήστη όταν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική του τοποθεσία.
2.4.6. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα δεδομένα εικόνας φυσικών προσώπων που πρόκειται να εισέλθουν στα γραφεία της. Προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται. Μέσω της κάμερας βιντεοεπιτήρησης δεν τυγχάνουν επεξεργασίας δεδομένα ήχου ή άλλες κατηγορίες δεδομένων.

2.5. Κατηγορίες υποκειμένων προσωπικών δεδομένων.

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Προσωπικό
 • Συνεργάτες

2.6. Διαμοιρασμός.

2.6.1. Η Εταιρεία δεν μοιράζεται, αποκαλύπτει ή πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.

2.6.2. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα στις περιπτώσεις που: α) έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο «Αποδέχομαι», β) η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας ζητηθείσας υπηρεσίας/συναλλαγής, γ) έχει λάβει πληροφορίες από τρίτους (με την προϋπόθεση ότι παρείχατε προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο η υπεύθυνη επεξεργασίας αποκτά τέτοιες πληροφορίες), δ) απαιτείται από το νόμο, με δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, ε) είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων της, στ) η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με τρόπο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονταν ειδικά ή ζ) οι όροι αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ή / και των Όρων Χρήσης επιτρέπουν ή / και προβλέπουν τέτοια αποκάλυψη.

2.6.3. Υπηρεσίες τρίτων (Third party services). Προκειμένου να προσφέρουμε, βελτιώσουμε, προωθήσουμε και προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας, ενδεχομένως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων (third party services). Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να έχουν πρόσβαση, να επεξεργάζονται ή να αποθηκεύουν πληροφορίες για να εκτελούν εργασίες αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που τους έχουμε εξουσιοδοτήσει, και απαιτούμε από αυτούς να παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο με εμάς επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες, πάντοτε, ωστόσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

2.7. Κατηγορίες αποδεκτών.

2.7.1. Η Εταιρεία περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων μόνο στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένο σκοπό.

2.7.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων τα οποία η Εταιρεία επεξεργάζεται δύνανται να είναι οι εξής:

 • Υπάλληλοι ή συνεργάτες που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα υπό τις οδηγίες της Εταιρείας.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

2.8. Σκοποί.

2.8.1. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς, ειδικούς και νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και όχι κατά τρόπο ασύμβατο προς αυτούς. Επιπλέον, περιορίζεται η συλλογή των δεδομένων μόνο σε αυτά τα οποία είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς.

2.8.2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων εικόνας των υποκειμένων μέσω της κάμερας βιντεοεπιτήρησης είναι η προστασία των προσώπων και των υλικών αγαθών που βρίσκονται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της Εταιρείας καθώς και η αποτροπή τέλεσης παράνομων πράξεων.

2.9. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

2.9.1. Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και σε κάθε περίπτωση για όσο παραμένετε εγγεγραμμένοι και όσο το απαιτούν οι επιμέρους συμβατικές δεσμεύσεις μας, λαμβανομένων υπόψιν σχετικών έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

2.10. Τόπος επεξεργασίας / Διαβιβάσεις.

2.10.1. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

2.10.2. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια έρευνας για την παροχή υπηρεσιών και εκτός του Ε.Ο.Χ. τότε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου (άρθρο 49 § 4 ΓΚΠΔ).

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ», που εδρεύει στη Χαλκίδα, οδός Ιατρίδου αρ. 8, με ΑΦΜ 997591525, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, τηλ2221400738, email: info@sanke.gr, ιστοσελίδα: www.sanke.gr, με (εφεξής «Εταιρεία»).

4. Τηρούμενες αρχές επεξεργασίας.

Η Εταιρεία τηρεί τις κάτωθι θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η τήρηση των οποίων επιβάλλεται από τον ΓΚΠΔ:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια 
 • Περιορισμός του σκοπού 
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων 
 • Ακρίβεια δεδομένων 
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα 
 • Αρχή λογοδοσίας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω αρχές.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της διαβίβασης σε τρίτους, πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις νομιμοποιητικές βάσεις του άρθρου 6 και του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό στα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και εναντίωσης των υποκειμένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι εμπιστευτική και διεξάγεται από πρόσωπα τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας.

5. Ασφάλεια.

5.1. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας της ανωνυμίας και των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει οι πληροφορίες που λαμβάνονται σχετικά με εσάς προστατεύονται με κατάλληλες, εμπορικά εύλογες διασφαλίσεις και μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν εμπορικά εύλογα τεχνικά και διαδικαστικά βήματα για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

5.2. Για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για να προωθηθεί η ασφάλεια των δεδομένων και να ενθαρρυνθεί η κατάλληλη χρήση των πληροφοριών, η Εταιρεία και οι πάροχοί της χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία (π.χ. τεχνολογίες κρυπτογράφησης, κωδικούς πρόσβασης, φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια). Ωστόσο, η «απόλυτη ασφάλεια» δεν υπάρχει στο διαδίκτυο ή στις μεταδόσεις δεδομένων, συνεπώς, δεν παρέχονται εγγυήσεις. Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να παρακολουθούν παράνομα ή να έχουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες και δεν πρέπει να αναμένετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν ιδιωτικά.

5.3. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο και με πρωτόκολλα ασφάλειας (SSLs) διακομιστή (server) και είναι προσβάσιμα μόνο από την υπεύθυνη επεξεργασίας, και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. για τη διαχείριση αιτημάτων σας.

5.4. Για λόγους ασφαλείας, δεν αποκαλύπτουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας μας. Να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιούμε εμπορικά εύλογα βιομηχανικά πρότυπα για την προστασία των πληροφοριών σας.

5.5. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε ως εμπιστευτικές και προσωπικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Επιπροσθέτως, είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να περιορίζετε ή αποκλείετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στον browser σας.

6. Cookies.

6.1. Χρησιμοποιούνται cookies για τη συλλογή πληροφοριών, αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική cookies.

7. Συγκατάθεση.

7.1. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές ή με διαφορετικές μεθόδους. Για κάθε πηγή ή μέθοδο, ο τρόπος συγκατάθεσης μπορεί να διαφέρει.

7.2. Η Εταιρεία υποθέτει ότι με τη χρήση των υπηρεσιών μας ή / και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας έχετε διαβάσει τους Όρους Χρήσης καθώς και την Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, παρέχοντας τις πληροφορίες, είτε αυτές συνιστούν προσωπικά δεδομένα είτε όχι, δηλώνετε ότι είναι αληθείς και ακριβείς και έχετε παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στα σχετικά πλαίσια «Αποδέχομαι» να τις γνωστοποιήσει και να τις επεξεργαστεί για τους αναφερόμενους σκοπούς, εκτός αν ενημερώσετε την υπεύθυνη επεξεργασίας ρητώς ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη χρήση των πληροφοριών σας.

7.3. Στην περίπτωση που μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Εν πάση περιπτώσει, η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που αποκτάται από τρίτο.

7.4. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sanke.gr, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

8. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.

8.1. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τυχόν κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα προσωπικά δεδομένα, γ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όταν είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς.

8.2. Κάθε αίτηση πρόσβασης σε πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεται σε εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sanke.gr

8.3. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

9. Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας.

9.1. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίζουμε την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζουμε την εκ μέρους σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός email στη διεύθυνση info@sanke.gr. Εάν κρίνουμε απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου.

9.2. Δικαίωμα διόρθωσης.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

9.3. Δικαίωμα διαγραφής.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων τυγχάνουν επεξεργασίας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι, ενδεχομένως υπάρχει μία καθυστέρηση στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους servers και την εφεδρική αποθήκευση, ενδέχεται δε να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου η Εταιρεία να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, να προστατέψει τα δικαιώματά της ή για την επίλυση διαφορών.

9.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

9.5. Δικαίωμα φορητότητας.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β’ ΓΚΠΔ και β) η επεξεργασία δινεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

9.6. Δικαίωμα εναντίωσης.

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε’ ή στ’ ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.7. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον Κανονισμό 679/2016 (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +30 2106475600, φαξ +30 2106475628, email: complaints@dpa.gr).

10. Αποποίηση ευθύνης για ιστότοπους τρίτων.

10.1. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων. Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα, ενδέχεται να προωθηθείτε σε ιστοτόπους τρίτους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Αυτοί οι σύνδεσμοι διευκολύνουν τη χρήση του διαδικτύου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και ρητώς αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση αυτών των συνδέσμων. Η Εταιρεία σάς ενθαρρύνει να είστε προσεκτικοί όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα της και να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

10.2. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνίες ή δεδομένα υποβάλετε στην Εταιρεία μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τις ενέργειες άλλων χρηστών αυτών των πλατφορμών ή τις ενέργειες των ίδιων των πλατφορμών. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες και τις πλατφόρμες διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που τις παρέχουν.

10.3. Σας εφιστάται η προσοχή όταν εγκαταλείπετε την παρούσα ιστοσελίδα και επισκέπτεσθε άλλη ιστοσελίδα που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου της άλλης ιστοσελίδας.

11. Υποχρεώσεις χρηστών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

12. Επικοινωνία.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να την βοηθήσουν στη διαχείριση των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλετε μέσω του ιστότοπου. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτονται μέσω τέτοιων επικοινωνιών θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου των τρίτων παρόχων.

13. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

13.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

13.2. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.

14. Τελικές διατάξεις.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε, διαγράψετε ή διορθώσετε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας sanke.gr, είτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας με το μέσο που προτιμάτε: με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ», που εδρεύει στη Χαλκίδα, οδός Ιατρίδου αρ. 8, τηλ. 2221400738, email: info@sanke.gr, ιστοσελίδα: www.sanke.gr

Τελευταία ενημέρωση: [11-10-22]

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu